Tolkning af resultat

Analyserne udføres på ALcontrols akkrediterede laboratorier med metoder som er godkendt efter den gældende danske kvalitetsbekendtgørelse. Efter analyse bedømmes drikkevandsprøvens værdier imod de krav/grænseværdier, der er fastsat af den gældende danske drikkevandsbekendtgørelse. På analyserapporten fremgår om vandet overholder de fastsatte grænseværdier. 

Kravværdier på forenklet kontrol og mikrobiologi standard:

Lugt/smag: Vandet må ikke have afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget. Temperatur: Det bør tilstræbes at vandet er højst 12 grader ved taphanen.             Ledningsevne (konduktivitet): Bør som minimum vær 30 mS/m.                                       pH: 7-8,5                                                                                                                   Coliforme bakterier: i.m. (ikke målelig) = < 1 pr. 100 ml                                                E.coli: i.m. (ikke målelig) = < 1 pr. 100 ml                                                                      Kimtal v. 22 grader: 200 pr. ml                                                                                       Nitrat (Nitrat, NO3): 50 mg/l                                                                                           Total fosforindhold (Fosfor total, P): 0,15 mg/l

Lugt og smag: Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og unormal smag. Subjektiv bedømmelse.

Temperatur: Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12 °C ved taphanen. Måles ved prøvetagning.

Ledningsevne (Konduktivitet): Ledningsevnen er et udtryk for vandets indhold af salte som f.eks. chlorid, nitrat og sulfat, der bidrager til en høj ledningsevne.

pH: pH er et udtryk for vandets surhedsgrad som vist nedenfor:                                       Surt vand: pH under 7                                                                                                   Neutralt vand: pH lig 7                                                                                                   Basisk vand: pH over 7                                                                                                 Surt vand kan medføre korrosion af vandinstallationerne og dette kan bevirke et øget indhold af metaller i vandet. Hvis vandets pH er højere end 8,5 kan vandets indhold af kalk begynde at udfælde i ledningsnettet.

Nitrat: Grænseværdien for nitrat er fastsat, fordi der kan opstå sundhedsfare for visse personer ved indtagelse af vand med nitratindhold højere end 50 mg/l. Blandt andet derfor bør vand med nitratindhold højere end 50 mg/l aldrig anvendes til fremstilling af modermælkserstatning og andre fødevarer til spædbørn.

Total fosforindhold: Forhøjet indhold af total fosfor kan skyldes forurening med spildevand e.l.. Det kan også skyldes geologiske aflejringer i grundvandsmagasinet. Hvis det kan dokumenteres at dette er tilfældet og at det samtidigt ikke er muligt at forbedre vandkvaliteten, kan en grænseværdi på 0,3 mg/l tillades. Dette afgøres af kommunen.